Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnost ZEMEX, spol. s r. o. se sídlem Horní Rokytnice 236, Rokytnice nad Jizerou, IČO: 15044505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Prodávající“) pro nákup zboží na webovém portálu Prodávajícího dostupném z www.zemex.cz

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „VOP”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi zboží (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále také jen „Zákazník“) prostřednictví webového portálu www.zemex.cz (dále jen „Webový portál“). 

Prodávající prohlašuje, že tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží Zákazníkem v postavení spotřebitele za účelem přímé spotřeby zboží, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). 

Ujednání odchylná od VOP může Prodávající upravit v nabídce konkrétního zboží uveřejněné na Webovém portálu. Tato odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se s těmito VOP dříve seznámil. 

Uzavření Smlouvy

 1. Prodávající na Webovém portálu nabízí zboží s uvedením jeho ceny. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.
 2. Možnost uzavření Smlouvy za zvýhodněných podmínek (za zvýhodněnou cenu) je v platnosti po dobu uvedenou na Webovém portálu a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce či věrnostní akci na Webovém portálu.
 3. Zákazníkem kupované zboží v rámci jedné objednávky na Webovém portálu je pro účely uzavírání Smlouvy včetně těchto VOP označováno jako „Nákup“.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Smlouvy, např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory hradí Zákazník.
 5. Při registraci na Webovém portálu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny své identifikační a kontaktní údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet a Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob. 
 7. Zákazník si je vědom, že je oprávněn uzavřít Smlouvu na Webovém portálu pouze, pokud k uzavření Smlouvy disponuje nezbytnou rozumovou a volní vyspělostí s přihlédnutím k jeho věku, a je oprávněn disponovat finančními prostředky, které použije k úhradě kupní ceny Nákupu. Zákazník, jenž nedovršil 18 let věku, není oprávněn nakupovat na Webovém portálu zboží, u něhož je zákonnou podmínkou zakoupení dosažení tohoto věku (zejména alkoholické nápoje). 
 8. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník na Webovém portálu požadované druhy zboží, jejich množství a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, pokud se s prodávajícím dohodnou na dopravě zboží.
 9. Při dopravě zboží v okruhu do 50 km od sídla prodávajícho je cena dopravy 99 Kč. Při dopravě zboží v okruhu nad 50 km od sídla prodávajícho je cena dopravy 149 Kč. Pokud je cena objednávky nad 3000 Kč a zároveň je zboží doručováno v okruhu do 50 km od sídla prodávajícho, je doprava zdarma. Pokud je cena objednávky nad 5000 Kč a zároveň je zboží doručováno v okruhu nad 50 km od sídla prodávajícho, je doprava zdarma. Pokud je zboží doručováno v okruhu nad 110 km od sídla prodávajícího je cena dopravy stanovena na 149 Kč. Za každých dalších započatých 20 km bude přičteno 149 Kč.
 10. V případě dopravy zboží  Před odesláním objednávky Nákupu je Zákazníkovi umožněno provést finální kontrolu objednávaného zboží a zadávaných identifikačních a kontaktních údajů. Objednávku Nákupu odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené Zákazníkem v objednávce Nákupu jsou jejím odesláním považovány za správné.
 11. V případě výdeje objednávky o víkednu nebo mimo pracovní dny si prodávající nárokuje přičíst k ceně objednávky částku 89 Kč.
 12. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Nákupu ověří dostupnost a skladové zásoby objednaného zboží. Pokud je objednané zboží dostupné, Prodávající potvrdí bezodkladně Zákazníkovi objednávku Nákupu, a to na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty (e-mail). Objednávka bude pro konkrétního zákazníka připravena a ten obdrží od prodávajícího účetní doklad na základě kterého může provést platbu předem na běžný účet. V případě, že však nebude možné objednávku Nákupu z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího realizovat, nedojde k potvrzení objednávky Nákupu Prodávajícím, a Zákazník o této skutečnosti bude Prodávajícím telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní. Současně bude se Zákazníkem projednán další postup.
 13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru a obsahu objednávky Nákupu a Zákazníkem uvedených informací, požádat Zákazníka prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru o dodatečné potvrzení objednávky Nákupu, resp. upřesnění informací. Před požadovaným upřesněním nebo potvrzením objednávky Nákupu není Prodávající povinen objednané zboží Zákazníkovi
 14. Smlouva na objednané zboží je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Nákupu Prodávajícím ve smyslu čl. 2.10 těchto VOP. Nákup může kromě samotného Zákazníka převzít také jiná fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v okamžiku doručení Nákupu v bytě nebo jiných prostorách na doručovací adrese uvedené Zákazníkem v objednávce Nákupu a která doručující osobě prokáže svou totožnost.
 15. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku Nákupu a neuzavřít Smlouvu ve smyslu čl. 2.10 těchto VOP se Zákazníkem, který dříve porušil Smlouvu uzavřenou s Prodávajícím.

Změna a zrušení objednávky Nákupu

 1. Objednávka Nákupu je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení (odeslání Prodávajícímu) na Webovém portálu. Zákazník je však oprávněn zrušit objednávku Nákupu (odstoupit od uzavřené Smlouvy) telefonicky nebo emailem nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícího požadovanému dni doručení Nákupu. V den doručení Nákupu může Zákazník požádat o změnu času doručení a/nebo adresy doručení, avšak Prodávající již není povinen tuto změnu (s ohledem na své kapacitní možnosti) akceptovat. Od okamžiku, kdy je Nákup již vypraven k Zákazníkovi, není možné provést zrušení objednávky Nákupu ani jakoukoliv změnu. Prodávající si vyhrazuje právo ke změně objednávky Nákupu, jestliže objednané zboží již není na skladě (dané zboží nebude v rámci Nákupu dodáno a kupní cena Nákupu bude odpovídajícím způsobem ponížena).
 2. Zákazník je v případě změny nebo zrušení objednávky Nákupu povinen vždy uvést číslo objednávky, datum objednávky a jméno pro vrácení uhrazené kupní ceny Nákupu.
 3. V případě zrušení objednávky Nákupu bude již zaplacená kupní cena Nákupu poukázána na účet Zákazníka, z něhož byla provedena platba kupní ceny Nákupu

Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu

Zákazník bere na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. e) a g) Občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od Smlouvy u zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu), u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím a u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je tam není možné vrátit a znovu použít (tj. otevření a poškození ochranného obalu, porušení bezpečnostního uzávěru).  

Reklamace vadného zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží dle Smlouvy, tj. bez právních a faktických vad. Zboží musí být dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a musí být použitelné k obvyklému účelu. 
 2. Zákazník je povinen zakoupené zboží zkontrolovat neprodleně po jeho převzetí a zjištěné vady a nedostatky okamžitě oznámit Prodávajícímu. Vady zboží (nezpůsobilost jeho užití k obvyklému účtu např. protože již uplynula expirační doba zboží) Zákazník oznámí (reklamuje) ihned u osoby doručující Nákup nebo později prostřednictvím listinné nebo elektronické pošty, telefonicky nebo přes uživatelský účet na Webovém portálu. Zákazník vždy při reklamaci uvede číslo objednávky Nákupu, identifikuje reklamované zboží a jeho vadu. Současně Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaká práva z odpovědnosti za vady uplatňuje (zda dodání náhradního zboží, odstoupení od Smlouvy co do části týkající se reklamovaného zboží nebo slevu z kupní ceny zboží). 
 3. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být Prodávajícím jeho reklamaci vyhověno, pokud Zákazník nevytkl zjevné vady zboží již při jeho předání, nebo pokud nebude prokázáno, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Zákazník současně bere na vědomí, že u zboží určeného ke spotřebě do 24 hodin musí být reklamace učiněna do 24 hodin od jeho převzetí. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy, co do části reklamovaného zboží.
 4. Při reklamaci zboží a uplatnění odpovědnosti Prodávajícího z vad dodaného zboží se v dalším postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
 5. V případě úspěšné reklamace bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit Prodávajícímu (a) kupní cenu Nákupu a (b) poplatek za dopravu Nákupu do požadovaného místo doručení (dále jen „Kupní cena“). Cena za dopravu Nákupu bude uvedena v rámci objednávkového formuláře na Webovém portálu automaticky po zadání doručovací adresy a požadovaného termínu doručení Zákazníkem.
 2. Kupní cenu Nákupu včetně poplatku za dopravu Zákazník platí při doručení Nákupu hotově nebo platební kartou. Rovněž je možné provést platbu předem na bankovní účet po potvrzení a přípravě objednávky od dodavatele.
 3. Kupní cena je splatná okamžikem uzavření Smlouvy (tj. potvrzením objednávky Nákupu Prodávajícím) nebo při předání zboží na výdejním místě, případně při předání u Zákazníka.
 4. Prodávající zašle Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě kupní ceny daňový doklad na e-mailovou adresu Zákazníka.

Odpovědnost Prodávajícího za škodu

 1. Prodávající neodpovídá za nesplnění svých smluvních povinností vůči Zákazníkovi z důvodu tzv. události vyšší moci ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, ani za újmu způsobenou Zákazníkovi v důsledku výpadku fungování Webového portálu z technických důvodů (např. přerušení dodávky el. energie).
 2. Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci zboží nebo služeb prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webového portálu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 
 3. Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Prodávajícího, a to zejména provozovatele platebního systému, nebo externích doručovatelů objednaných Nákupů. Prodávající doporučuje Zákazníkovi, aby se seznámil s jejich obchodními podmínkami.
 4. Dostupnost jednotlivých druhů zboží je vázána na skladové zásoby Prodávajícího a vývoj objednávek v čase, Prodávající dostupnost zboží negarantuje.
 5. Prodávající odpovídá za kvalitu zboží v souvislosti s jeho skladováním a dopravou, pouze do okamžiku předání zboží. Za porušení podmínek skladování Zákazníkem nenese prodávající zodpovědnost. V případě že zákazník nedodržel podmínky skladování po nákupu zboží, a tím došlo k jeho újmě, není možné toto zboží reklamovat.

Ochrana práv duševního vlastnictví a zneužití služby

 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení Webového portálu a fotografie uveřejňované na Webovém portálu jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje užívat Webový portál výhradně pro svou potřebu, a vyvarovat se jakéhokoliv jednání, kterým by neoprávněn zasahoval do autorských práv k Webovému portálu nebo fotografiím na něm uveřejněným. 
 2. Přístup a užití Webového portálu včetně zřízení zákaznického účtu na Webovém portálu Zákazníkem je bezplatné.
 3. Zákazník není oprávněn při užívání Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování Webového portálu. Webový portál je Zákazník oprávněn užívat jen ke stanovenému účelu (nákup zboží).
 4. Zákazník bere na vědomí, že fotografie zboží uveřejněné na Webovém portálu jsou pouze ilustrativní.
 5. Veškeré informace o zboží a jeho cenách uveřejňované na Webovém portálu jsou uváděny na základě průběžných informací Prodávajícího, který však nemůže nést a nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. 
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv v odůvodněných případech omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Webovému portálu.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Prodávající plní vůči Zákazníkům svoji informační povinnost o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů včetně informace o dodržovaných zásadách zpracování osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků umístěné na Webovém portálu. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.

Doručování mezi Prodávajícím a Zákazníkem

Není-li pro konkrétní jednání uvedeno ve Smlouvě včetně VOP jinak nebo nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to některým z následujících způsobů:

 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu druhé smluvní strany;
 • v listinné podobě osobně na adresu pro doručování druhé smluvní strany; 
 • v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýra na adresu pro doručování druhé smluvní strany.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty druhé smluvní strany.

Zpráva doručovaná osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či kurýra je považována za doručenou převzetím zásilky druhou smluvní stranou, případně odepřením převzetí zásilky. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy druhé smluvní straně k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím je místně příslušný soudem obecný soud Prodávajícího (určený dle jeho sídla) k okamžiku podání žaloby.
 2. Zákazník bere na vědomí, že k řešení sporu s Prodávajícím může využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle jejích pravidel uveřejněných mimo jiné na jejích webových stránkách.
 3. Prodávající splňuje podmínky stanovené právním řádem České republiky pro provoz Webového portálu, a to na základě živnostenského oprávnění.
 4. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti v souvislosti s provozováním našeho Webového portálu a naší činností adresujte e-mailem na info@zemex.cz 
 5. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Pro konkrétní nákup Zboží jsou vždy relevantní VOP účinné ke dni uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Prodávající informuje Zákazníky o změně VOP na Webovém portálu.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 12.5.2023